=?gb2312?b?aGksu7m8x7XDztLC8D8=?=


To infoterra-archive@pan.isep.at
From =?gb2312?b?xqHGoQ==?= <ef@msn.com>
Date Thu, 29 Jul 2004 07:51:56 +0800
Delivered-to infoterra-archive@pan.isep.at

Title: 联通无限!体验无限!娱乐无边!

我们将给你手机回复免费进入的连接地址(接收信息不产生费用)!
我们将给你手机回复游戏进入的连接地址,收到免费入口页面,确认定制后收费,每月5元(接收信息不产生费用)!